Επαγγελματικές υπηρεσίες αξιολόγησης και εναρμόνισης των επιχειρήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από πιστοποιημένους συμβούλους με άρτια γνώση και εμπειρία. Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων συμμόρφωσης , υποστήριξη και εκπαίδευση στελεχών

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με Πιστοποιημένα στελέχη μας για την επιχείρηση σας, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες στην περίπτωση που θέλετε να βοηθήσετε τα δικά σας εξ ορισμού στελέχη.

Ψηφιακή θωράκιση των επιχειρήσεων από επιθέσεις hacker. Ανάλυση, εντοπισμός κινδύνων και εφαρμογή σχεδίων ασφαλείας για την προστασία πληροφοριακών συστημάτων. Ασφάλεια αρχείων και προστασία ευαίσθητων πληροφοριών από κάθε κυβερνοεπίθεση

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

Διάγνωση

Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης της επιχείρησής σας, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, workshops και automated data discovery εργαλείων

Χαρτογράφηση Δεδομένων

Τα στελέχη μας, μέσω της εμπειρίας τους σε ολοκληρωμένα έργα GDPR μεγάλων οργανισμών με υψηλη επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων, δημιουργούν για εσάς τα Data Flow Maps που περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό αποκλίσεων και τα οποία καλύπτουν την απαίτηση του Κανονισμού GDPR (άρθρο 30) για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Αξιολόγηση Ευπαθειών

Ο έλεγχος στην πράξη των αδυναμιών ασφαλείας στις μηχανογραφικές υποδομές και τις online εφαρμογές σας αποτελεί κρίσιμο σημείο και απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που διατρέχετε από κακόβουλα μέρη. Αναλαμβάνουμε με αξιόπιστα εργαλεία και με όπλο την εμπειρία μας να εντοπίσουμε τις ευπάθειες των συστημάτων σας και να σας προτείνουμε ρεαλιστικά μέτρα αντιμετώπισης.

Σχέδιο Συμμόρφωσης

Τo Compliance Plan περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προτεραιοποιημένες, κατηγοριοποιημένες και συμφωνημένες με τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τον GDPR με τον πλέον έξυπνο και οικονομικό τρόπο.

Πολιτικές & Διαδικασίες

Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσουμε πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013, σε ένα πλήρες και λειτουργικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτίμηση Αντικτύπου

Η ΕΑΠΔ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλήρωση της υποχρέωσης λογοδοσίας, καθώς παρέχει συνδρομή στους υπεύθυνους επεξεργασίας όχι μόνον προκειμένου να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του GDPR, αλλά και για να αποδεικνύουν ότι έχουν ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό .